Zorg in de laatste levensfase

Het advies over deze speciale zorg wordt in alle EMBRAZE centra gegeven door een zogenaamd Palliatief Consultatieteam. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn.

Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen. Er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt (en zijn naasten) kunnen voordoen. Palliatieve zorg kan op verschillende plaatsen gegeven worden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen.